Forbairt Drámaíochta Teilifíse Idirnáisiúnta

Forbairt Drámaíochta Teilifíse Idirnáisiúnta

Chun cur ar chumas léiritheoirí Éireannacha drámaíocht theilifíse ardphróifíl a chruthú.

Faoin Mhaoiniú

Cuireann iasachtaí Fhorbairt Drámaíochta Theilifíse Idirnáisiúnta ar chumas léiritheoirí Éireannacha dráma TV ardphróifíl a chruthú (aicsean beo amháin) dírithe ar lucht féachana idirnáisiúnta ag obair le tallann cruthaitheach Éireannach agus Idirnáisiúnta.

Cuirfear iasachtaí Forbairt Drámaíochta Teilifíse Idirnáisiúnta ar fáil mar “mhaoiniú síl” le cur ar chumas léiritheoirí bíobla agus script an chéad chláir a choimisiúnú agus le tabhairt faoin obair phraiticiúil uilig atá riachtanach chun Dráma TV ardleibhéil a ullmhú don mhargadh. Ní dóiche go gcuirfeadh an FÉ/SI maoiniú ar bith ar fáil thar an chéad chéim fhorbartha seo.

Is iad aidhmeanna an chláir seo:

  • “mhaoiniú síl” a sholáthar chun cur ar chumas léiritheoirí Éireannacha tograí teilifíse ardphróifíl a chruthú agus a fhorbairt a bhfuil gné láidir idirnáisiúnta ag baint leo (ag coinneáil úinéireachta ar an IP) agus ar an tslí sin ag cuidiú leo bonn docht a dhéanamh sa mhargadh idirnáisiúnta; tabhair faoi deara nach bhfuil tionscadail atá dírithe ar an mhargadh intíre incháilithe faoin chlár seo.
  • failleanna a chur ar fail do scríbhneoirí agus do stiúrthóirí Éireannacha le bheith ag obair ar thionscadail atá á bhforbairt le hardtuiscint ar an mhargadh idirnáisiúnta.           
  • na háiseanna a chur ar fáil do léiritheoirí Éireannacha chun bheith ag obair le tallann idirnáisiúnta a bhfuil cliú agus cnuasach oibre láidir acu, ag láidriú a gclabairí agus ag spreagadh inmharthanachta.
  • tograí a chur ‘ar teaghrán’ in Éirinn go léireofar in Éirinn i ndeireadh báire iad.

Cinnfear ar cháilitheacht tionscail do Mhaoiniú Fhorbairt Drámaíochta Theilifíse Idirnáisiúnta de réir na dtreoirlínte a leanas:

  • Gealltanas ón phríomhléiritheoir (ag tosú) le pearsanra Éireannach a fhostú i gceann amháin ar a laghad de na rólanna seo, mar scríbhneoir, comhscríbhneoir, stiúrthóir (ar 50% de na heipeasóidí ar an chuid is lú);
  • Pleananna soiléire a bheith ag an léiritheoir chun sciar suntasach léiriú an tógra a chur i gcrích in Éirinn;                                           
  • Má tá aontas comhfhorbartha de dhíth – tá teidlíocht aontaithe ag leagan amach cion na gcearta agus roinnt an ioncaim i bhfoirm chonradh comhfhorbartha mar choinníoll sula mbronnfar aon mhaoiniú;
  • Is dóiche go dtabharfar fabhar d’iarratais a chuirfidh fianaise ar fáil a chruthaíonn suim láidir ó Chraoltóir idirnáisiúnta tríú páirtí.

Is é an t-uasmhéid a bheas ar fáil ag aon am amháin ná £50,000 euro; an t-uasmhéid iomlán is féidir FÉ/SI a sholáthar d’aon tionscal amháin is ea £100,000 euro. Ní mór aon mhéid thar £50,000 euro de mhaoiniú fhorbartha ó FÉ/SI a bheith cómhaoinithe ó fhoinsí eile. Ba chóir d’iarratasóirí tabhairt faoi deara gur dóiche go dtairgfear sparánachtaí a bheas go suntasach níos lú ná an t-uasmhéid de bharr an bhrú atá ar áiseanna FÉ/SI.

Tabhair faoi deara go dtabharfar tosaíocht láidir d’aon tionscadal a bhfuil tallann cruthaitheachta nó cineál éigin ábhair Éireannach (scéal/carachtair/suíomhanna) agus/nó cónasc soiléir d’Éirinn ag baint leis, ach cuirfear na treoirlínte cáilithe uilig thuasluaite i bhfeidhm go fóill. Tiocfaidh an leibhéal maoineachais a thabharfar do thionscadal leis an chaiteachas fhorbartha ar eilimintí Éireannacha a bhfuiltear ag súil leis ach b’fhéidir go dtig a bheith solúbtha i gcásanna áirithe. Caithfidh iarrthóirí meabhraíocht/eolas láidir a léiriú ar an mhargadh agus plean feidhmiúil a leagan amach do shaothrú an tionscadail mar chuid den iarratas. Gearrfaidh FÉ/SI costas breise 50% ar a mhaoiniú agus beidh cion cóipchirt an tionscadail de dhíobháil ar FÉ/SI.

Cé is féidir iarratas a dhéanamh?

Tá iasachtaí Fhorbairt Drámaíochta Theilifíse Idirnáisiúnta ar fáil do léiritheoirí Éireannacha (sainmhínithe mar chomhlachtaí léirithe neamhspleácha atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann a bhfuil oifig agus foireann acu atá lonnaithe i bPoblacht na hÉireann) a bhfuil tionscadal drámaíochta TV idirnáisiúnta acu ar mhian leo a fhorbairt, a bhfuil teacht acu ar na cearta riachtanacha d’aon ábhar a bheas le cur in oiriúint don scáileán, agus a bhfuil comhaontú (i bprionsabal ar a laghad) acu leis an scríbhneoir scripte scannáin ar mhian leo a choimisiúniú. Is féidir gealltanas stiúrthóra iarratas a threisiú ach níl sé riachtanach i dtosach báire.

Conas iarratas a chur isteach

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne anois ag baint úsáide as an chnaipe ‘Déan Iarratas’ ar an leathanach seo. Cinntigh gur léigh tú na treoirlínte ar Conas Iarratas a Dhéanamh sula ndéanfar iarratas le do thoil.

Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cuir glaoch ar 091 561 398 leis an fhoirm iarratais chuí a fháil.

Íoslódálacha Reatha

  • Treoirlínte Maoiniú Forbartha 2017
  • Teimpléad Buiséad Forbartha