Short Stories

Faoi Short Stories

Tugann Short Stories cuireadh do scannánóirí a samhlaíocht, a scéalaíocht cruthaitheach agus a gcumas físe a úsáid chun lucht féachana a spreagadh le gearrscannáin atá ionspioráideach agus siamsiúil fiú. Ba mhaith linn leis an mbabhta is déanaí seo de Short Stories go n-amharcfaidh scannánóirí ar an téama ÍOLA.

Níl teorann leis an treoir – smaoinigí ar Íola, Íomha, Samhail, Dia, Dia Bréige, Dealbh, Figiúr, Feitis, nó smaoinigí ar Duine nó Rud a bhfuil meas ag daoine air, grá acu dó, nó a thugann daoine urraim dó, cur i gcás Laoch, Banlaoch, Duine Cáiliúil nó Sár-Réalta. Níl deireadh ar bith leis an liosta ná leis na féideartheachtaí.

Is scannáin bheoghnímh nó fhicsean bheochana iad SHORT STORIES atá idir 2-5 nóiméad ar fhad agus agus beidh buiséad €20k leo.

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. Más i nGaeilge atá an scannán ní mór fotheidil a bheith ann fá choinne féilte agus díolacháin ar fud an domhain.

Is í 1.00 i.n. An Aoine 22ú Márta an spriocdháta 

Dúnfar an córas ar líne go huathoibríoch agus láithreach ar 1i.n. ar an lá seo, agus mar sin ba chóir duit d'iarratas a líonadh agus a sheoladh tamall maith roimh an spriocdháta mar ní ghlacfar le hiarratais ina dhiaidh seo ar ríomhphost nó ar aon bhealach eile.

Paraiméadair na Scéime 

—  Líon scannán: Uasmhéid de 6 sa bhliain  

—  Fad: Uasmhéid de 2-5 nóiméad 

—  Buiséad do gach scannán:* Uasmhéid de €20,000

—  Seachadadh: DCP, Prores, BluRay

*Ba chóir go dtógfaí costais sheachadta (de réir na riachtanas thuasluaite) agus costais fhotheideal san áireamh i mbuiséad an iarratais, más ann dóibh.

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA:

TRÉIMHSE AMA 

Nuair atá d’iarratas á ullmhú agat, ba chóir d’iarratasóirí macnamh a dhéanamh ar an tréimhse léiriúcháin. Tá sé mar dhualgas ar an léiritheoir a chinntiú gur féidir an saothar a chur i gcrích de réir an sceidil agus an buiséid. Má tá an saothar á sheachadadh mall is féidir go gcuirfidh sin isteach ar iarratais eile sa todhchaí, agus mar sin de ba chóir go mbeidh gearradh réamhlíne faofa bainte amach don tionscadal go luath i Mí an Mhárta 2018, agus ní mór an tionscadal a sheachadadh faoi Mí na Bealtaine 2018.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh 

Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra/scríbhneora (nuair nach ionann an léiritheoir agus an stiúrthóir) faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar seo a leanas: 

 • Léiritheoirí – ní mór go bhfuil gearrscannán beoghnímh beochana amháin ar a laghad léirithe acu ag brath ar cén cineál scannáin atá san iarratas*
 • Stiúrthóirí – ní mór go bhfuil gearrscannán beoghnímh beochana amháin ar a laghad stiúraithe acu ag brath ar cén cineál scannáin atá san iarratas *
 • Scríbhneoirí – ní mór taithí scríbhneoireachta a bheith acu cheana, mar shampla, saothar scáileáin, saothar foilsithe nó ar líne (ba chóir nascanna a chur ar fáil sa CV i gcás saothar ar líne).
 • Ní féidir iarratas a dhéanamh le tionscadal a cuireadh isteach faoi dhó cheana agus a diúltaíodh dó.
 • Is féidir le Léiritheoirí, Stiúrthóirí agus Scríbhneoirí iarratas a chur isteach fá choinne níos mó ná scannán SHORT STORIES amháin, ach ní féidir leo maoiniú a fháil faoin scéim níos mó ná trí huaire.
 • Níl an scéim seo oscailte roimh mhic léinn lánaimseartha.  


* Ní scéim iomlán oscailte í SHORT STORIES maidir leis an dtallann gur mhian linn á dtarraingt: tá sé de rún againn léiritheoirí agus stiúrthóirí le guthanna láidre cruthaitheacha agus taithí proifisiúnta éigin a chumasú chun gearrscannáin a dhéanamh. Mar sin, ní ghlacfar le gearrscannán a dhéantar mar chuid d’obair ollscoile/choláiste, cé gur féidir go nglacfar le scannán céime a bhfuil clú suntasach bainte amach aige ag féilte.

Ionas nach mbeidh aon amhras ann, ní mór go mbeidh an scríbhneoir, an stiúrthóir agus an léiritheoir ceangailte leis an tionscadal chun iarratas a dhéanamh, agus ba chóir CV CUIMSITHEACH a bheith curtha isteach do gach duine acu. Tabhair faoi deara nach leor beathaisnéis ghairid.

Nós Imeachta

 • Déanfar na hiarratais á meas, agus tabharfar aird go háirithe ar an gcóiriú, ar na nótaí cruthaitheacha agus ar an bhfoireann chruthaitheach. Tá sé mar aidhm againn cothromaíocht inscne a bhaint amach leis na foirne chruthaitheacha a roghnaítear.
 • Déanfar gearrliosta d’fhoirne a chur le chéile agus tabharfar cuireadh dóibh siúd ar an liosta freastal ar agallamh. 
 • I ndiaidh do thionscadal dul ar an ngearrliosta agallaimh, is féidir go dtarraingeoidh FÉ/SI siar an t-agallamh molta má tá aon athrú suntasach ar chóiriú, sceideal nó phríomhfhoireann. Má tá gá le hathruithe ag an bpointe seo, ní mór iad a phlé le FÉ/SI.
 • Tabharfar dámhachtain do suas le sé thionscadal ar a mhéid ag brath ar chaighdeán na n-iarratas.
 •  Ní mór d'fhoirne a roghnófar iad freastal ar lá faisnéise ionas go mbeidh siad i dteideal a ndámhachtain a éileamh. 


Gnéithe Thábhachtacha na Scéime

 • Ba chóir go nginfí, agus go mbeidh ceannasaíocht cruthaitheach ar scannáin SHORT STORIES, ag tallann a bhfuil Cónaí Orthu i bPoblacht na hÉireann. Ba chóir go mbeidh na scannáin á léiriú ag comhlacht léiriúcháin atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann agus le criú atá lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Is féidir go nglacfaí le Saoránaigh na hÉireann atá ina gcónaí thar lear ar feadh tréimhse más rud é go mbeidís sásta filleadh ar Éirinn don agallamh má roghnaítear iad don ngearrliosta agus don tréimhse iomlán léiriúcháin má éiríonn leo maoiniú a fháil.
  Ionas nach mbeidh aon amhras ann, munar saoránach na hÉireann é/í aon rannpháirtí cruthaitheach nó aon cheann roinne agus muna bhfuil cónaí air/uirthi i bPoblacht na hÉireann, níl cead aige/aici iarratas a dhéanamh nó páirt a ghlacadh sa scéim. Déan machnamh air seo le do thoil sula dhéanfar iarratas.
 • B’éigean don bhfoireann mholta a modh oibre a léiriú, chomh maith lena gcumas an tionscadal a chríochnú taobh istigh den sceideal agus de réir na sonraíochta aontaithe. Glacfaidh na maoinitheoirí leis go bhfuil an léiritheoir iomlán freagrach as an tionscadal agus mar sin ní mór don leiritheoir cinntiú go bhfuil an fhoireann iomlán tiomanta don tionscadal sula thosaíonn sé.
 • Caithfidh léiritheoirí a chruthú gur féidir leo cearta domhanda gan teorann ama a aimsiú, thar na meáin ar fad atá ann anois agus thar na meáin atá le cumadh fós.
 • Ba chóir aird speisialta a thabhairt ar chóiriú, ar cheartaí saoil nó ar aon ábhair chartlainne atá riachtanach don tionscadal, ag cinntiú go bhfuil cearta domhanda gan teorann ama thar na meáin ar fad ar fáil. Ba chóir go gcuirfear fianaise ar fáil ón bhfoinse go bhfuil na cearta sin ar fáil, ag cinntiú go bhfuil na costais a bhaineann leis le sonrú sa bhuiséad.
 • Ba chóir nótaí ar fhoireann mholta, ar phríomh-chriú teicniúil, ar cheol srl, a shonrú sna nótaí léiriúcháín
 • Ní fhaomhófar ach an t-aon léiritheoir amháin, agus ní thugfar teideal creidiúna ach do léiritheoir amháin do thionscadail a roghnaítear, agus beidh sé le tuiscint go mbeidh freagracht iomlán ar an té sin as an léiriúchán.
 • Ba chóir gur comhlacht teoranta é atá claraithe i bPoblacht na hÉireann a dhéanann conradh leis an mhaointheoir agus ní féidir ach le comhlacht amháin an scannán a léiriú.
 • Ní féidir aon mhaoiniú breise seachtrach a chur le tairisicint an mhaoinitheora
 • Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm maidir le buiséid léiriúcháin na scannán ar fad a dhéanfaí faoin scéim:

—   Ba chóir go mbeidh táillí an Scríbhneora, an Stiúrthóra agus an Léiritheora de réir an bhuiséid, costas iomlán an tionscadail agus cúspóirí na scéime. Má cheaptar go bhfuil na táillí ró-ard, beidh ceartú le déanamh má roghnaítear an tionscadal.

—    Ráta laethúil d’aisteoirí agus do chriú (€120)

(mar a aontaítear le Grúpa Scannán na gCeardchumann):

—    Árachas: Ceadaigh 1.2% den bhuiséad

—     Costais Theagmhasacha: Ceadaigh 5% den bhuiséad (níor chóir táille léiriúcháin á ghearradh)

 • Beidh cearta faofa ag FÉ/SI ar na gnéithe seo a leanas de gach scannán a dhéantar faoin scéim:     

—  Script scannánaíochta (agus is féidir go gceapfaidh FÉ/SI eagarthóir scripte i gcásanna áirithe)

     -  Buiséad

—  Sceideal scannánaíochta an léiriúcháin do scannáin bheoghnímh agus sceideal léiriúcháin do scannáin bheochana

—  Roghnú aisteoirí, guth-aisteoirí san áireamh - ní mór réamh-  fhaomhadh a fháil

—  Príomhfhoireann theicniúil, príomhbheochantóir ina measc (má bhaineann) – ní mór réamh-fhaomhadh a fháil

—  Do thionscadail bheochana – céimeanna éagsula den phróiseas   beochana le linn an tréimhse léiriúcháin

—  Gearradh Réamhlíne

         —  Teidil Chreidiúna

 • Má tá aon athrú suntasach nach bhfuil faomhaithe ag FÉ/SI ar script scannáin, sceideal, ar phríomhfhoireann nó ar fhoireann aisteoireachta d’aon thionscadal a mhaoinítear, is féidir go dtarraingfí siar an maoiniú. Má tá gá le hathruithe, ní mór iad a phlé le FÉ/SI.

Cearta

Is le FÉ/SI a bhfanfaidh cearta neamh-eisiacha thar na meáin ar fad in Éirinn agus cearta promóisine neamh-eisiacha ar fud an domhain. Fanfaidh na cearta dáilte eile leis an scannánóir. Is féidir leis/léi an scannán a dháileadh é/í féin, nó gníomhaire díolacháin a cheapadh. Mothaíonn FÉ/SI go dtabharfaidh seo oiliúint dháilte thábhachtach do scannánóirí, agus go gcuideoidh sé leo caidrimh dhíreacha a chothú leis na dáileoirí.

Tá polasaí ag FÉ/SI scannáin SHORT STORIES a sheoladh chuig féilte fhaofa idirnáisiúnta tar éis dóibh a bheith ar scáileán in Éirinn.