Frameworks - Gaeilge

Frameworks

Faoi Creatlacha (Frameworks)

Is tionscnamh CREATLACHA (FRAMEWORKS) a thacaíonn le scannánóireacht beochaintí gairide.

Is scéim shuaitheanta í d’earnáil bheochan na hÉireann a thairg scannáin d’ardchaighdeán go rialta a bhain duaiseanna domhanda amach.

Comhcheanglóidh na tograí a roghnófar le bheith maoinithe taiscéalaíocht chruthaitheach leis an chumas chun lucht féachana ginearálta a mhealladh. Tabhair faoi deara, áfach, nach scéim í seo atá dírithe ar pháistí. 

Cómhaoiníonn FÉ/SI agus RTÉ an scéim.

Is féidir scannáin a dhéanamh as Gaeilge nó i mBéarla (má dhéanfar as Gaeilge iad, beidh fotheidil riachtanach le haghaidh féilte agus díolachán ar fud an domhain).

Is iad an sprioc-am agus spriocdháta ná 1i.n. Dé hAoine 2 Feabhra 2018

Dúnfaidh an córas ar líne go huathoibríoch ar 1i.n. ar an lá seo, agus mar sin cinntigh go mbeidh d'iarratas comhlíonta agus seolta go maith chun tosaigh ar an spriocdháta le do thoil mar ní ghlacfar le hiarratais mhalla ar an ríomhphost nó ar aon dóigh eile.

 

Paraiméadair na Scéime  

- Líon na scannán:                             Uasmhéid de 4 cinn in aghaidh na bliana

- Fad:                                       Uasmhéid ama de 6 nóiméad

- Uasbhuiséad an scannán:      €50,000

- Modh:                                    Glacfar le gach cineál beochana

- Seachadadh:                          DCP, Prores & BluRay

* Ba chóir go sonrófar i mbuiséad an iarratais na costais sheachadta mar a léirítear thuas agus       costais fotheideal más bainteach.

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA:

TRÉIMHSE AMA

Nuair atá d'iarratas á ullmhú agat, ba chóir d'iarratasóirí macnamh a dhéanamh ar an tréimhse léiriúcháin. Tá sé mar dhualgas ar an léiritheoir a chinntiú gur féidir cloí leis an sceideal agus leis an bhuiséad. Is féidir seachadadh mall cur isteach ar iarratais eile sa todhchaí, agus mar sin de ba chóir go mbeadh tionscadail ag céim an ghearradh réamhlíne faofa go luath i mí an Mhárta 2019 ar a mhoille agus ní mór an tionscadal a sheachadadh faoi mhí na Bealtaine 2019.

IMRÉITIGH ÁBHAR CARTLAINNE AGUS CEARTA 

Maidir le scannáin a bheas ag úsáid ábhair chartlainne, nó a mbeidh aon chearta de chineál ar bith eile de dhíobháil chun an scannán a léiriú, ní mór imréitigh iomlána gan teorainn ama do na meáin ar fad a chur san áireamh ag céim an iarratais, agus a gcostais ábhartha a chur san áireamh sa bhuiséad.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?  

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra/scríbhneora (nuair nach ionann an léiritheoir agus an stiúrthóir) faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar a leanas:-

 • Léiritheoirí - ní mór dóibh CV a sholáthar a thaispeánann cumas i léiriú beochana.
 • Stiúrthóirí - ní mór gearrscannán beochana amháin ar a laghad a bheith stiúrtha acu roimhe seo*.
 • Scríbhneoirí - ní mór taithí scríbhneoireachta a bheith acu roimhe, m.sh. don scáileán, foilsithe nó ar líne (ba chóir nascanna a chur ar fáil sa CV i gcás saothar ar líne).
 • Is féidir le Léiritheoirí, Stiúrthóirí agus Scríbhneoirí iarratais a chur isteach chun níos mó ná scannán CREATLACHA (FRAMEWORKS) amháin a dhéanamh ach ní féidir maoiniú a fháil tríd an scéim níos mó ná trí huaire.
 • Ní féidir iarratais a dhéanamh maidir le tionscadail a cuireadh isteach dhá uair cheana agus nár éirigh leo.
 • Níl an scéim oscailte do mhic léinn lánaimseartha.

* Ní scéim lán-oscailte í CREATLACHA (FRAMEWORKS) maidir leis an tallann a bhfuil sé mar aidhm aici a mhealladh. Deartar í chun cur ar chumas léiritheoirí agus stiúrthóirí, a bhfuil guthanna cruthaitheacha láidir agus méid áirithe taithí proifisiúnta acu, gearrscannáin bheochana a dhéanamh. Dá réir sin, ní ghlacfar le  gearrscannán a rinneadh mar chuid de shaothar choláiste mar obair incháilithe, cé go mb’fhéidir go nglacfar le scannán céime dá mba rud é gur taispeánadh go forleathan ag féilte é.

Ionas nach mbeidh aon dabht ann faoi, ní mór don scríbhneoir, don stiúrthóir agus don léiritheoir a bheith ceangailte leis an tionscadal ag céim an iarratais, agus ní mór CV cuimsitheach a chur isteach in aghaidh an duine.

Nós imeachta  

 • Measfar na hiarratais agus tabharfar aird ar an chóiriú, ar na nótaí cruthaitheacha agus ar an fhoireann chruthaitheach. Beidh sé mar aidhm againn cothromaíocht inscne a bhaint amach trasna na bhfoirne cruthaitheacha a roghnófar.
 • Déanfar gearrliosta foirne agus tabharfar cuireadh dóibh freastal ar agallamh.
 • I ndiaidh do thionscadal dul ar an ghearrliosta agallaimh, dá dhéanfaí aon athruithe  suntasacha ar an chóiriú, ar an sceideal nó ar an phríomhphearsanra d’fhéadfadh FÉ/SI & RTÉ an t-agallamh molta a tharraingt siar. Má bheidh gá le hathruithe dá leithéid ag an chéim seo, ní mór iad a phlé le FÉ/SI & RTÉ.
 • Bronnfar sparánachtaí do cheithre thionscadal ar a mhéid ag brath ar chaighdeán na n-iarratas. 
 • Ní mór d'fhoirne roghnaithe freastal ar lá faisnéise sula mbeidh siad i dteideal a gcuid maoiniú a éileamh.

Gnéithe Tábhachtacha na Scéime

 • Ba chóir go nginfeadh daoine atá ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann scannáin CREATLACHA (FRAMEWORKS) agus iad léirithe ag comhlacht léiriúcháin theoranta atá cláraithe i PnaÉ a úsáideann foireann atá lonnaithe i PnaÉ. D’fhéadfadh baill foirne cruthaitheacha Éireannacha atá ina gcónaí thar lear a bheith incháilithe fosta ar an choinníoll go mbeadh siad sásta filleadh faoi choinne agallaimh dá ngearrliostófaí iad agus dá bhfanfadh siad do thréimhse iomlán léirithe dá n-éireodh leo maoiniú a bhaint amach.
 • Caithfidh an fhoireann mholta a cumas agus a modh oibre a léiriú chun an tionscadal a chomhlíonadh de réir an sceideil agus de réir na sonraíochta aontaithe. Glacfaidh na maoinitheoirí leis go mbeidh an léiritheoir iomlán freagrach as an tionscadal agus de réir sin ní mór don léiritheoir cinntiú go mbeidh a fhoireann  iomlán tiomanta don tionscadal sula dtosóidh sé.
 • Caithfidh léiritheoirí fianaise a sholáthar dá gcumas chun cearta iomlána domhanda gan teorainn ama a aimsiú thar na meáin ar fad atá ann faoi láthair agus do na meáin atá le cruthú go fóill.
 • Ba chóir aird ar leith a thabhairt ar athchóiriú, ar,chearta saoil nó ar aon ábhair cheartlainne atá riachtanach don tionscadal, mar aon le bheith ag cinntiú go bhfuil na cearta ar fáil ar fud na cruinne gan teorainn ama i ngach foirm na meán. Caithfidh fianaise infhaighteachta ó fhoinse a bheith san áireamh san iarratas agus costais dá réir san áireamh sa bhuiséad a leagtar síos.
 • Ba chóir nótaí a chur ar fáil i nótaí léirithe an iarratais maidir le guthfhoireann mholta, príomhfhoireann theicniúil, ceol srl.
 • Ní cheadófar agus ní aithneofar ach aon léiritheoir amháin do gach tionscadal roghnaithe agus glacfar leis go mbeidh freagracht iomlán air as an léiriúchán.
 • Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm maidir le buiséid léiriúcháin na scannán ar fad a dhéanfar faoin scéim:
 • Ba chóir go mbeidh táillí an SCRÍBHNEORA, an STIÚRTHÓRA agus an LÉIRITHEORA de réir an bhuiséid, chostas iomlán an tionscadail agus chuspóirí na scéime. Má cheapfar go mbeidh táillí ró-ard, coigeartófar iad má roghnófar na tionscadail.
 • Árachas: Ceadaigh 1.2% den bhuiséad.
 • Ba chóir go gcuirfí táillí agus costais dlí san áireamh.
 • Teagmhais: Ceadaigh 5% den bhuiséad (níor chóir táille léiriúcháin a chur san  áireamh).
 • Beidh cearta faofa ag FÉ/SI agus RTÉ do na gnéithe seo a leanas de gach uile scannán a mhaoineofar faoin scéim:
 • Script scannánaíochta (i gcásanna áirithe is féidir leis an Mhaoinitheoir eagarthóir scripte a ainmniú);
 • Buiséad
 • Sceideal léiriúcháin
 • Príomhbheochantóirí agus aon fhoireann theicniúil eile - ní mór réamh-fhaomhadh a fháil
 • Roghnú aisteoirí  - guth agus/nó eile - ní mór réamh-fhaomhadh a fháil
 • Céimeanna éagsúla sa bheochan ar fud an léiriúcháin
 • Gearradh Réamhlíne
 • Teidil Chreidiúna 

Cearta

Deonófar cearta idirlín neamh-eisiacha in Éirinn do FÉ/SI agus RTÉ chun sruthú an Scannáin a cheadú ar a suíomh idirlín faoi seach, faoi réir srianta aontaithe. Deonófar ceadúnas cearta dáilte neamh-eisiach in Éirinn do FÉ/SI thar na meáin ar fad ar mhaithe le bolscaireacht agus poiblíocht agus deonófar cearta promóisine neamh-eisiacha don chuid eile den domhain. Deonófar an ceart do FÉ/SI an Scannán a léiriú ag cibé taispeántais, ócáidí margaíochta agus féilte in Éirinn agus thar lear a shocraíonn sé féin de réir a lánrogha aonair. Có-dheonófar an ceart dáilte le cearta theilifís an Scannáin in Éirinn a cheadúnú (faoi réir na gcearta a cheadúnaítear do RTÉ). Beidh RTÉ i dteideal thrí (3) chraoladh agus/nó tharchur den Scannán in Éirinn agus deonófar cearta idirlín neamh-eisiacha in Éirinn dó. Fanfaidh an chuid eile de na cearta dáilte leis an scannánóir, a thig rogha a dhéanamh idir gníomhaire díolacháin a cheapadh nó an scannán a dháileadh as a stuaim féin. Mothaíonn FÉ/SI go dtabharfaidh seo oiliúint dháilte thábhachtach do scannánóirí agus go gcuideoidh sé leo caidreamh pearsanta a chothú le dáileoirí.

Tá polasaí ag FÉ/SI go gcuirfear scannáin CREATLACHA (FRAMEWORKS) chuig féilte faofa idirnáisiúnta áirithe tar éis a gcéad taibhiú in Éirinn.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne anois ag úsáid an chnáipe ‘Déan Iarratas' ar an leathanach seo.